Przejdź do treści strony

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., została powołana na podstawie art. 11 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

W skład Rady Obszaru wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez W-M SSE S.A. oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. 

Do uprawnień Rady Obszaru należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

 

SKŁAD RADY:

 

Przedstawiciele przedsiębiorców       

Maciej Bartkowski

Andrzej Janowski

Marek Nowogrodzki

Paweł Jan Pasternak

 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  

Piotr Burczyk

Janina Ewa Orzełowska

Artur Adamski

Magdalena Biernacka

Jakub Michał Doraczyński

Andrzej Dycha

Krzysztof Głowacki

Sławomir Hatalski

Dariusz Iskra

Piotr Jankowski

Jan Kasprowicz

Bogusław Kowalewski

Stanisław Kubeł

Jarosław Matłach

 

Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

Wiesław Kołodziejski

Rafał Laskowski

                  

Kontakt: rrog@wmsse.eu