Przejdź do treści strony

Dotacje na rozwój kształcenia zawodowego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs, którego celem jest wzrost efektywności i skuteczności działań w zakresie kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. 

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:
1. Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizację staży;
2. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego;
4. Realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy;
5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
6. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Wnioski można składać w okresie od 8.11.2022 r. do 18.11.2022 r.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 80%.

Wnioski może składać:
- organ prowadzący szkoły objęte wsparciem
lub
- podmiot posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego w partnerstwie z organem prowadzącym. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konkursu.