Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o przetargu

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

z siedzibą w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel. +48 (89) 535 02 41, www.wmsse.com.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000105443; Kapitał zakładowy 34 392 200 zł w całości opłacony

REGON: 510496897  NIP: 739-18-64-517

 

jako organizator przetargu, na podstawie

 

Uchwały nr 2 NWZA spółki pod firmą Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

 

zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego, mającego na celu wyłonienie podmiotu/osoby, który/a:

 

nabędzie prawo własności pojazdu marki:

 

SKODA SUPERB Nr rej. NO 3435R nr VIN: TMBCE7NP0J7529163,

Cena wywoławcza wynosi 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto.

Powyższa cena wywoławcza, ustalona została w oparciu o Opinię Nr 132/23 z dnia 08.08.2023 r., której przedmiotem było określenie wartości rynkowej pojazdu SKODA SUPERB Nr rej. NO 3435R VIN: TMBCE7NP0J7529163, wykonanej przez Biuro Ekspertyz Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERT-SERWIS” Mirosław Dzikiewicz z siedzibą w Olsztynie, ul. Bartąska 120/33, 10-687 Olsztyn.

Wgląd do Opinii Nr 132/23 oraz dokonanie oględzin pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, możliwe będzie w dni robocze w terminie od 15.11.2023 r. do 18.12.2023 r., w godz. 8:00-15:00 na parkingu przy siedzibie Organizatora przetargu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 89 535 02 41.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie nie później niż w dniu 18 grudnia 2023 r. wadium pieniężnego w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 3 650 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy W-M SSE S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062, bank: PKO Bank Polski S.A., z dopiskiem „Wadium do przetargu dot. SKODY SUPERB” (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki),
  2. dokonanie oględzin zbywanego składnika aktywów trwałych, tj. pojazdu marki SKODA SUPERB Nr rej. NO 3435R  (Organizator przetargu nie jest podmiotem zawodowo trudniącym się sprzedażą pojazdów mechanicznych, z uwagi na co, podstawą do określenia stanu technicznego ww. pojazdu jest wskazana w treści niniejszego ogłoszenia Wycena oraz faktyczne zapoznanie się z jego stanem przez oferenta),
  3. złożenie pisemnej oferty - oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach
    z dopiskiem „Oferta do przetargu dot. SKODY SUPERB”, w siedzibie Organizatora Przetargu, do dnia 18 grudnia 2023 r. do godziny 15:00.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

1) imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
2) dowód wniesienia wadium;
3) datę sporządzenia oferty;
4) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
5) wskazanie oferowanej ceny netto, należnego podatku VAT, ceny brutto;
6) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
7) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
8) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
9) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

 

 

Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni.

 

Przetarg, którego przedmiotem jest nabycie prawa własności wskazanego pojazdu, odbędzie się
w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Organizatora przetargu, tj. ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)  członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)  podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)  małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)  osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny. Ceną oferty jest kwota brutto wskazana przez oferenta. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza ruchomości.

 

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę netto powiększoną o podatek VAT niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

 

Organizator przetargu:

  1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu;
  2. może unieważnić lub zamknąć przetarg na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Pan Dariusz Truszczyński, numer telefonu: 605630040 lub (89) 535 02 41.