Przejdź do treści strony

Sprzedaż nieruchomości w Mrągowie

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza aukcję na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1. Prowadzącym aukcję jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

2. Przedmiotem aukcji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/7 o powierzchni 0,9331 ha, położona w obrębie nr 7 m. Mrągowo, objęta księgą wieczystą KW nr OL1M/00023185/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkalno-usługowych i przemysłowo-składowych zatwierdzonego Uchwałą Nr XXLIII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24.08.2006 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P-2 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Mrągowie przy ul. Przemysłowej, w dzielnicy przemysłowej miasta i posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się z ul. Przemysłowej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki znajduje się w obniżeniu.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

  • woda: sieć wodociągowa Ø 160 przebiega w ulicy ul. Przemysłowej;
  • kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø 315 przebiega wzdłuż ulicy ul. Przemysłowej w odległości 20m od granicy działki;
  • kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø 315 przebiega w ulicy ul. Przemysłowej. Przez teren działki przebiega kolektor deszczowy Ø 500;
  • gaz: sieć gazowa średniego ciśnienia Ø 90 przebiega w ulicy ul. Przemysłowej;
  • energia: w odległości 19 m od granicy działki znajduje się stacja transformatorowa średniego napięcia. Przez południowo-wschodni narożnik działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

5. Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cena wywoławcza netto: 280 000 zł

Minimalne postąpienie: 2 800 zł

Wadium 28 000 zł

6. Warunkiem udziału w aukcji jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w terminie do dnia 02 sierpnia 2022 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie aukcji z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 – t.j. ze zm.) Gminie Miasto Mrągowo przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

8. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2) podmioty gospodarcze prowadzące aukcję oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

9. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 04 sierpnia 2022 r.

Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godz. 10:30, natomiast aukcja rozpocznie się o godz. 11:00.

10. Oferent zobowiązany jest do złożenia przed aukcją dokumentów, zawierających następujące dane:

1) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2) dowód wniesienia wadium;

3) datę oraz wskazanie nieruchomości, której aukcja dotyczy;

4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami aukcji;

5) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

6) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Oferenta;

7) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

 

11. § 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§ 2. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzenia aukcji.

§ 3. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 4. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 5. W przypadku małżonków, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem zawierającym zgodę na uczestnictwo w aukcji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

 

12. Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

 

13. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

14. Po rozstrzygnięciu aukcji i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

 

15. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

 

16. Informacje na temat aukcji można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Walentego Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

 

17. Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 03 sierpnia 2022 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

18. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany jej warunków oraz do jej unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania rozstrzygnięcia i podania przyczyny – w każdym czasie.