Przejdź do treści strony

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NOWYM MODLINIE

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza aukcję na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

1. Prowadzącym aukcję jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

2. Przedmiotem aukcji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/104 o powierzchni 4,5250 ha, położona w obrębie nr 15 Nowy Modlin, w gminie Pomiechówek (powiat nowodworski), objęta księgą wieczystą KW nr WA1N/00076035/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin, zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r., zmienionym uchwałą nr XXI/175/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz uchwałą nr XXII/184/2016 z dnia 17
listopada 2016 r. Rady Gminy Pomiechówek, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług publicznych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, obiektów i urządzeń technicznych przetwarzających energię słoneczną, dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Leży w Nowym Modlinie, w gminie Pomiechówek, w sąsiedztwie zabudowań dawnego PGR i jest wyłączona z rolniczego użytkowania.
Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej o nawierzchni twardej. Teren działki jest płaski, lekko opadający do wąwozu w kierunku północnym, i w niewielkiej części zadrzewiony.

   Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

   woda: wzdłuż wschodniej granicy działki w pasie drogi dojazdowej

   przebiega sieć wodociągowa Ø160;

   kanalizacja sanitarna: wzdłuż wschodniej granicy działki w pasie

   drogi dojazdowej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Ø250;

   kanalizacja deszczowa: wzdłuż południowej granicy działki w pasie drogi dojazdowej przebiega sieć kanalizacji deszczowej Ø400, natomiast wzdłuż wschodniej granicy    działki w pasie drogi dojazdowej przebiega sieć kanalizacji deszczowej Ø400 oraz Ø600;

   gaz: wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki w pasie drogi dojazdowej przebiega gazociąg średniego ciśnienia Ø110;

energia: w odległości ok. 100m od południowo-zachodniego narożnika działki zlokalizowane są stacje transformatorowe średniego napięcia.

5 Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej.

   Cena wywoławcza netto: 3 855 000 zł

  Minimalne postąpienie: 40 000 zł

  Wadium: 200 000 zł

6.  Warunkiem udziału w aukcji jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w terminie do dnia 13 października 2021 r. włącznie, w tytule przelewu podając oznaczenie aukcji z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać
na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7.   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 – t.j. ze zm.) Gminie Pomiechówek przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

8. W aukcji jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:

   1)     członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

   2)     podmioty gospodarcze prowadzące aukcję oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

   3)     osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji;

   4)     małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

   5)     osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

   9.  Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 15 października 2021 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godz. 10:30, natomiast aukcja (licytacja) rozpocznie się o godz. 11:00.

10.  Oferent zobowiązany jest do złożenia przed aukcją dokumentów, zawierających następujące dane:

   1)     imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

   2)     dowód wniesienia wadium;

   3)     datę oraz wskazanie nieruchomości, której aukcja dotyczy;

   4)     oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami aukcji;

   5)     podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu   Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  majątkowych;

   6)   odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Oferenta;

   7)  oświadczenie Oferenta, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

11. § 1. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

   § 2. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzenia aukcji.

  § 3. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie
pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

 § 4. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

 § 5. W przypadku małżonków konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na uczestnictwo w aukcji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

12.  Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu
notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

13. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

14.  Po rozstrzygnięciu aukcji i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

15. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

16.  Informacje na temat aukcji można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Walentego Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

17.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 13 października 2021 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

18. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany jej warunków oraz do jej unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania rozstrzygnięcia i podania przyczyny – w każdym czasie.