Przejdź do treści strony

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2021 I 2022 ROK

 

Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 spółki: Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Olsztynie (dalej: W-MSSE S.A., Spółka)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.),

– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).

2. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o składanie lub przesyłanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 2 września 2021 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem:

Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. W. Barczewskiego 1

10 – 061 Olsztyn

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

 

3. Od firmy audytorskiej oczekujemy:

1) zbadania sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

4. Oferta powinna zawierać:

a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych(?) dotyczącą:

– formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

– wpisu na listę firm audytorskich,

– liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

– składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

·spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

·dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

·wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 w/w ustawy;

c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt. 3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych;

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce;

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

f) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, a w przypadku, kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

 

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2022 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2023 r.

 

6. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

 

7. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

8. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, adres e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

 

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 3 września 2021 r., godz. 12:00.

Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdań finansowych dokonane zostanie do końca III kwartału 2021 r.

 

10. Rada Nadzorcza W-MSSE S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).