Przejdź do treści strony

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie biznesplanu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 zaprasza do składania ofert na wykonanie biznesplanu projektu pod nazwą „Budowa hali przemysłowej”.

I.          Opis przedmiotu zamówienia, minimalny zakres wymaganych informacji zawartych w biznesplanie, informację o planowanym projekcie, warunki zamówienia i terminy jego realizacji zawiera projekt umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

II.        Oferta powinna zawierać:

1.         Nazwę, dane teleadresowe oferenta oraz NIP i REGON.

2.         Nazwę zadania.

3.         Wartość oferty (wartość netto, brutto oraz stawkę i wartość podatku VAT, wyrażone w PLN).

4.         Datę sporządzenia oferty.

5.         Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

III.     Opis kryterium oceny ofert i wymagane dokumenty.

1.         Kryteria wyboru oferty.

CENA BRUTTO

Wartość punktowa wagi w %: 70%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 70 pkt

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem

CB (ocena punktowa cena brutto) =najniższa cena brutto z badanych ofert/cena brutt oferty badanej x 70pkt

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

DOŚWIADCZENIE:

Wartość punktowa wagi w %: 30%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 30 pkt

Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę przygotowanych biznesplanów i przydzielał punkt za każdy należycie wykonany biznesplan – punktowanych będzie nie więcej niż 30 biznesplanów.

W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyższego kryterium Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz wykonanych biznesplanów wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie każdego z biznesplanów (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.).

Nie dołączenie dowodu potwierdzającego należyte wykonanie danego biznesplanu, skutkować będzie nieuwzględnieniem go jako należycie przygotowanego biznesplanu.

OCENA ŁĄCZNA

Punktowa ocena łączna (PO) jest sumą ocen punktowych: ceny brutto (CB) i doświadczenia (D), obliczana według poniższego wzoru:

PO = CB + OD

Podstawą wyboru danej oferty będzie liczba punktów uzyskana w punktowej ocenie łącznej (PO).

2.         Wymagane dokumenty:

1)        Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.).

2)        Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie muszą zostać złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3)        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

IV.     Opis sposobu przygotowania oferty, oraz termin związania ofertą.

1.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.

2.         Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.         Ofertę należy sporządzić z zachowaniem wszystkich elementów wymienionych w sekcji II. oraz załączyć dokumenty wymagane postanowieniami sekcji III.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.         Oferent będzie związany ofertą do 30.06.2023 r.

V.   Miejsce, sposób i termin składania ofert:

l.     Terminy:

·           Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2023 r., do godz. 15:30.

·           Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

·           O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

2.    Forma dostarczenia oferty

Ofertę należy składać osobiście, lub przesłać za pośrednictwem poczty (lub kurierem) na adres: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1.

Uwaga: Decyduje data wpływu.

 

Informację na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu: 607 406 042.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Projekt umowy >>>